Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: PROJEKTI: projekt a262 Ljubljana,  

 

Šifra P0-0505-0792
Od 1999
Do 2003
Naslov Potresno inženirstvo
Opis Slovenija leži v aktivnem sredozemskem seizmičnem področju, kjer pogosto prihaja do močnih potresov. Potresi naenkrat povzročijo veliko človeških žrtev in ogromne materialne izgube. Njihove posledice je mogoče preprečiti ali bistveno omiliti z gradnjo potresno varnih objektov. Raziskave na področju potresnega inženirstva v naslednjem obdobju bodo posvečene predvsem problemom, ki v svetovnem merilu še niso ustrezno rešeni in ki so istočasno zelo pomembni tudi za uporabo pri nas: nelinearna analiza konstrukcij, energijske metode, obnašanje armiranobetonskih stenastih konstrukcij, obstoječih objektov, vključno s kulturno-zgodovinskimi spomeniki, okvirov s polnili in inženirskih objektov, uporaba sodobne informacijske tehnologije pri širjenju izkustveno pridobljenega znanja. Med močnimi potresi pride do poškodb običajnih objektov, zato je mogoče njihovo dejansko obnašanje simulirati le z nelinearno analizo. Ta je za komplicirane konstrukcije izjemno zahtevna in neprikladna za prakso. Cilj raziskav je izdelati razmeroma točne postopke, ki bodo uporabni za zahtevne analize pomembnih objektov, kot tudi poenostavljene metode, uporabne za vsakdanjo prakso. Pri tem bo velik poudarek na energijskem pristopu. Največ žrtev in največjo materialno škodo povzročajo rušenja starejših objektov. V to kategorijo sodijo tudi številni kulturno-zgodovinski spomeniki neprecenljive vrednosti. Da bi dolgoročno izboljšali potresno ogroženost obstoječih objektov, so potrebne raziskave v zvezi z določevanjem njihove potresne odpornosti in v zvezi z racionalnimi načini utrjevanja. Sestavni del objektov visokogradnje so t. i. nekonstruktivni elementi, ki lahko bistveno spremenijo obnašanje konstrukcije med potresi. Potrebne so raziskave, na osnovi katerih bo mogoče izdelati ustrezne modele in metode računa za upoštevanje teh elementov. Pri inženirskih objektih (npr. mostovi, pregrade) obstajajo specifični problemi. Raziskavam v zvezi s potresno varnostjo teh objektov nameravamo posvetiti več pozornosti kot doslej, saj imajo njihove morebitne poškodbe ali rušenja lahko katastrofalne posledice. Za analizo konstrukcij na potresnih območjih moramo poznati značilnosti pričakovane potresne obtežbe. Pri določanju te obtežbe so potrebne interdisciplinarne raziskave, ki segajo tudi na področje inženirske seizmologije. Vse raziskave bodo pretežno analitične in numerične. Pri tem bomo uporabljali dostopne rezultate eksperimentov, ki jih opravljajo raziskovalne skupine po svetu. Tako kot doslej bomo sodelovali s številnimi raziskovalnimi centri v svetu in se trudili pridobiti čim več mednarodnih projektov. Ob raziskavah se bodo, tako kot doslej, usposabljali mladi raziskovalci.Rezultate temeljnih raziskav bomo v največji možni meri uporabljali pri aplikativnih in razvojnih raziskavah, med njimi tudi pri raziskavah v zvezi s posodabljanjem predpisov. Raziskovalne dosežke bomo na različne načine prenašali v prakso.
nosilec Peter FAJFAR (00025)
sodelavci
  • Matjaž DOLŠEK (18793)
  • Matej FISCHINGER (08358)
  • Peter GAŠPERŠIČ (11418)
  • Tatjana ISAKOVIĆ (11409)
  • Peter KANTE (21368)
  • Vojko KILAR (10121)
  • Damjan MARUŠIĆ (16420)
  • Vpisal x40.kgi.fgg.uni-lj.si 2008/10/24 12:34